ماجرای ما

درباره تیم بوتانیک

درباره تیم بوتانیک

تیم بوتانیک در سال 1398 توسط دانش آموختگان رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل شد.

درباره خدمات ما

عددهایی درباره بوتانیک و عملکرد ما

2.400

Happy Clients

1.450

Products

3.600

Ratings